שאלון מקדים לטיפול - Preliminary questionnaire for treatment

הצהרה

הצהרה
הנני מאשר שאני מודע שהטיפול המבוקש על ידי אינו מהווה תחליף לכל טיפול ברפואה
הקונבנציונלית ו/או לכל התייעצות ברופא קונבנציונלי, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כל
שהוא ללא התייעצות ברופא.
הנני מאשר שתשובותיי לכל השאלות הן מלאות וכנות ושלא החסרתי כל מידע.

I certify that I am aware that the treatment requested by me is not a substitute for any treatment in conventional medicine and / or any consultation with a conventional doctor, and that I do not intend to discontinue any drug treatment.
Which is without consulting a doctor.
I confirm that my answers to all the questions are complete and honest and that I did not lack any information.

מדיניות ביטול

ביטול תור יעשה כ-24 שעות לפני מועד הטיפול, כל ביטול תור שיבוצע לאחר מועד זה יחוייב בתשלום מלא
ביטול סדרה יחויב בדמי ביטול, 5% או 100 שקלים, הנמוך מביניהם.

ביטול תשלום סידרה, ניתן לעשותות לאורך כל המחירון. ביטול הסידרה יחושב לפי כמות הטיפולים שנעשה על ידי המטופל לפי המחירון. לדוגמא, מטופל קנה סידרה עשרים, אך לאחר שישה טיפול הופסק הטיםול. המטופל יהיה מחוייב לפי סידרה שש, ויתר התשלום שנותר יוחזר למטופל פחות דמי הביטול.

Cancellation of an appointment will be made about 24 hours before the date of treatment, any cancellation of an appointment made after this date will be charged in full
Cancellation of a series will be charged a cancellation fee, 5% or NIS 100, whichever is lower.

Cancellation of a series payment, can be done throughout the price list. The cancellation of the series will be calculated according to the amount of treatments done by the patient according to the price list. For example, a patient bought a series of twenty, but after six treatments the thymus was stopped. The patient will be charged under series six, and the remaining payment will be refunded to the patient less the cancellation fee.

דילוג לתוכן